Be more enriched by

丰 荣 资 源

好 书 推 荐

劉秀嫻

吳淑儀:

邱清萍:

李文屏:

葉美珠:

許英黎:

蔡婉玲:

莫慧玲:

 

陳百加:

蔣吳蘊蘭(Winnis Chiang):

黃佩芳:

 

劉小玢:

夏曾麗珍:

李絢華:

黃學齡:

莫非

多 媒 体 资 源

圣 经 工 具

  • STRONG NUMBERS: HTTP://SPRINGBIBLE.FHL.NET/BIBLE2/CGIC201/BIBLE_PHP102.HTML
  • BIBLE GATEWAY: HTTP://WWW.BIBLEGATEWAY.COM/
  • E-Bible: https://youversion.com/      (Download App)
  • 希伯來文圣经教室:http://hebrew.fhl.net
  • 希腊文圣经教室: https://a2z.fhl.net/bible/greek/greek.html
  • The Bible Project:https://www.youtube.com/c/bibleproject

事 工 伙 伴 联 结

您 的 支 持

帮助更多女性踏上
丰荣之旅

加利福尼亞州註冊非牟利機構 501(c)(3) 稅號EIN: 26-456-1144